Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Archiwum

   Idz do strony: 123456>>
Nowy wygl?d
Witamy nowy wygl?d na naszej witrynie szkolnej.

Od teraz istnieje mo?liwo?? wyboru pomi?dzy dwoma dost?pnymi stylami wizualnymi: aktualnym, a poprzednim. Wyboru mo?emy dokona? w edycji swojego profilu wybieraj?c nazw? odpowiedniego stylu.


Dodał: Crees   2008-05-15 17:31:00     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wycieczka w przesz?o??

Wycieczka w przesz?o??


Ja oraz uczennice klasy 2e: Ma?gorzata Jaroszy?ska, Magdalena Rutkowska, Barbara Rydz i Anna Wasilak uczestniczyli?my w kolejnych spotkaniach z ?yw?, s?owia?sk? histori?.


Dodał: leliwa   2008-05-15 10:29:52     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...15 maja "?wi?to Polskiej Niezapominajki"
?wi?to Polskiej Niezapominajki obchodzone jest od 2002 roku. Powsta?o dzi?ki inicjatywie Andrzeja Zalewskiego z Ekoradia i jest koordynoowane przez ZG Ligii Ochrony Przyrody. "Intencja ?wi?ta jest jedna: niech niezapominajka zbli?a ludzi i uczy Polaków wzajemnej serdeczno?ci. ?wi?to Niezapominajki, to ?wi?to ludzi serdecznych - serdecznych Polaków" - powiedzia? w 2006 roku A. Zalewski.
Niezapominajka jest kwiatem, który lubi tereny podmok?e. Ro?nie m.in. w lasach, na ??kach, bagnach, torfowiskach oraz nad brzegami strumieni. Uprawiany jest równie? w ogródkach przydomowych i na balkonach. Kwiat ma kilka odmian ale najcz?stszymi s? niezapominajki le?ne (M. sylvatica) i b?otne (M. palustris).
Dodał: Dyrektor   2008-05-14 18:18:02     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...[Aktualizacja] - Sesje i czas ich trwania
Dzisiaj zmieniony zosta? czas trwania sesji. U?atwiaj?c wszystkim zrozumienie owego poj?cia opisz? j? w prosty sposób:

Czas trwania sesji jest to czas po jakim zostajecie automatycznie wylogowani ze strony. Do tej pory ustawiony by? na warto?? 0 czyli sesja usuwa?a si? po zamkni?ciu przegl?darki. Teraz natomiast ten czas zosta? ustawiony na jeden rok co u?atwia przegl?danie witryny poniewa? nie musimy si? logowa? za ka?dym razem kiedy po zamkni?ciu przegl?darki próbujemy wej?? na stron?.

Trzeba jednak pami?ta?, ?e loguj?c si? jako u?ytkownik na nieswoim komputerze dobrze jest si? pó?niej wylogowa? poniewa? nast?pna osoba korzystaj?ca z tego komputera b?dzie mog?a nam si? w?ama? na konto. Je?eli natomiast ko?cz?c prac? na stronie podczas korzystania z komputera np., w szkole wylogujemy si? - nasze konto b?dzie bezpieczne.

?yczymy mi?ego przegl?dania witryny.


Dodał: Crees   2008-05-12 22:07:33     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Msza ?wi?ta w intencji Ojczyzny
Msza ?wi?ta w intencji Ojczyzny zosta?a odprawiona w Ko?ciele Parafialnym
pod wezwaniem Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Marii Panny w Milejowie.
Dzie? 3 maja to ?wi?to uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz ?wi?to Naj?wi?tszej Marii Panny Królowej Polski.
W uroczysto?ci wzi??y udzia? poczty sztandarowe szkó? i honorowych krwiodawców.
W galerii krótki reporta? fotograficzny z uroczysto?ci, któr? u?wietnili uczniowie milejowskiego gimnazjum oraz chór ludowy Jaszczowianki.Dodał: dareks   2008-05-04 21:47:19     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Sesja naukowa o Nadwieprza?skim Parku Krajobrazowym
Zobacz w/w plakat w powi?kszeniu.pdf
Wi?cej o projekcie w panelu "Nadwieprza?ski Park Krajobrazowy" naszej strony.


Dodał: Dyrektor   2008-04-20 07:52:14     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Konferencja w Lublinie
W dniu 10.04.2008 r. odby?a si? w Urz?dzie Marsza?kowskim w Lublinie konferencja Kszta?towanie postaw przedsi?biorczych w szkole. Konferencja pod patronatem Marsza?ka Województwa Lubelskiego po??czona by?a z gal? nadania Certyfikatów Jako?ci"Szko?a Przedsi?biorczo?ci".Dodał: dareks   2008-04-11 09:22:55     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...List z USA od absolwentki pani Doroty Zarzecznej

Poni?ej prezentujemy list od pani Doroty Zarzecznej absolwentki naszej szko?y, która wyjecha?a do Nowego Jorku w ramach programu Au- Pair.List otrzymali?my od pani Doroty drog? mailow? i polecamy do przeczytania wszystkim osobom zainteresowanym tego typu wyjazdem..i nie tylko.Do listu autorka do??czy?a kilka zdj??, które zamieszczamy pod listem.


Dodał: Dyrektor   2008-03-13 17:51:04     Komentarze(0)    Czytaj wiecej..."Przyroda to nasze wspólne dobro"

Realizuj?c projekt "Przyroda to nasze wspólne dobro" w dziale "Nawigacja" naszej strony utworzono nowy panel "Nadwieprza?ski Park Krajobrazowy".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych faun? i flor? do panelu.
Projekt jest realizowany w oparciu o ?rodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ??cznej.


Dodał: Dyrektor   2008-03-08 10:30:01     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wydawnictwo rocznicowe naszej szko?y
Drodzy Absolwenci Zespo?u Szkó? Nr 2 im.Simona Bolivara w Milejowie!
W zwi?zku z licznymi pytaniami dotycz?cymi mo?liwo?ci uzyskania wydanego w grudniu 2007 roku wydawnictwa rocznicowego szko?y szczególnie przez osoby mieszkaj?ce poza Milejowem udost?pniamy Pa?stwu wersj? elektroniczn? wydawnictwa.Zosta?o ono opracowanego w ramach realizacji projektu "Nasza szko?a" ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
W tym miejscu chcemy serdecznie pozdrowi? wszystkich absolwentów szko?y i ?yczy? mi?ej lektury.


Dodał: Dyrektor   2008-03-06 08:21:12     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...List od Pana Profesora Walerego Pisarka
Na Pa?skie r?ce, Szanowny Panie Dyrektorze, przesy?am Panu i ca?ej spo?eczno?ci Spadkobierców i Kontynuatorów mego Liceum milejowskiego serdeczne podzi?kowania za Wydawnictwo rocznicowe z okazji jego LXV-lecia oraz równie serdeczne ?yczenia pe?nego rado?ci i pogody ducha okresu Bo?ego Narodzenia i Nowego Roku oraz wszelkiego dobra przez nast?pne trzysta sze??dziesi?t sze?? szcz??liwych dni.

Kraków, w grudniu 2007 r.

Walery Pisarek
Dodał: Dyrektor   2007-12-22 19:33:48     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Konkurs punktowy zako?czony
Og?aszamy, ze kolejna edycje konkursu punktowego dobieg?a ko?ca.


Nagrodzeni zostali:

1. Artek
2. omarek
3. Dyrektor
Ze wzgledu na ?wi?teczny charakter rozwi?zania konkursu, ka?dy z laureatór otrzyma? z?ot? gwiazdk?.

Mamy nadzieje ze nast?pna edycja konkursu b?dzie równie zaciek?a.
Start nowej edycji 2007.12.22 11:59:52 czyli teraz

Edycja potrwa do 22 stycznia 2008

Zmiany w nowej edycji:
1. Napisanie komentarza do newsa = + 3 pkt.


Dodał: System   2007-12-22 11:59:52     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Forum dla uczniów i nauczycieli
Forum dla uczniów i nauczycieli zosta?o czasowo uaktywnione.


Dodał: Crees   2008-01-01 15:06:50     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...80 lat Ligi Ochrony Przyrody
9 stycznia 1928 roku uznani przyrodnicy i naukowcy za?o?yli now? organizacj? - Lig? Ochrony Przyrody. Inicjatorem tego przedsi?wzi?cia by? wybitny botanik i rektor Uniwersytetu Jagiello?skiego - profesor W?adys?aw Szafer.Dodał: Dyrektor   2008-01-05 08:37:58     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...   Idz do strony: 123456>>
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees