Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej

Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej

Projekt "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej"Projekt jest dofinansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz z bud?etu pa?stwa.

Technikum Informatyczne w Zespole Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie realizuje projekt "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej". Od maja 2007 r. do marca 2008 r. zosta?y zaplanowane ró?norodne dzia?ania, które s?u?? nie tylko wyrównywaniu deficytów jednostek dysfunkcyjnych, ale tak?e osi?ganiu ponadprzeci?tnych rezultatów w pracy ka?dego ucznia.

Projekt zak?ada realizacj? warsztatów psychologicznych, tanecznych oraz fotograficzno-filmowych. Ponadto m?odzie? b?dzie mia?a okazj? uczestniczy? w wycieczkach do Koz?ówki i Zamo?cia. Lekcje muzealne, zwiedzanie zabytków kultury, sprawdzanie wiedzy i umiej?tno?ci w ró?nych konkursach sprzyjaj? wyrównaniu szans edukacyjnych. Pragniemy zaanga?owa? uczniów w proces odkrycia i promowania istniej?cych zasobów kulturowych i przyrodniczych z pobliskiej okolicy szko?y jak: pami?tki historyczne, zabytki, przyroda oraz ciekawe miejsca warte pokazania odwiedzaj?cym nas gosciom. Koordynatorem dzia?a? z ramienia szko?y jest p. Anna Wójcik.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Zwi?zkiem Gmin Lubelszczyzny oraz Europejska Fundacja Spo?eczna Godne ?ycie.
W dzia?aniach projektowych uczestniczy 120 szkó? wiejskich: podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.


W ramach realizacji projektu unijnego "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej" uczniowie technikum wzi?li udzia? w konkursie "Skarby Bursztynowego Szlaku". Samodzielnie odszukali ciekawostki z terenu naszej gminy oraz przygotowali prezentacj? multimedialn?, która przedstawia pi?kno naszej "Ma?ej Ojczyzny".


 • Prezentacja  Warsztaty psychologiczne

  Budowanie poczucia w?asnej warto?ci.  W ramach projektu Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej realizowanego przez Fundacj? "Godne ?ycie", finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej oraz bud?etu pa?stwa w ramach SPO RZL uczniowie klasy I i II Technikum Informatycznego w Zespole Szkó? im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczyli w dwugodzinnych zaj?ciach psychoedukacyjnych pt. "Budowanie poczucia w?asnej warto?ci" prowadzonych przez pani? mgr Agnieszk? Walczak.
  Warsztaty by?y dla m?odzie?y okazj? do refleksji nad kszta?towaniem si? poczucia w?asnej warto?ci, jego roli w ?yciu ka?dego cz?owieka, w osiaganiu celów i ?yciowej satysfakcji, a tak?e szans na uzmys?owienie sobie, w jaki sposób wzmacnia? poczucie w?asnej warto?ci poprzez pozytywne myslenie,akceptacj? siebie i samo?wiadomo??.
  Uczniowie mieli równie? okazj? rozpozna? w?asne mo?liwo?ci percepcyjne - preferencje uczenia si? oraz zapozna? si? z najdogodniejszymi dla siebie sposobami uczenia si?, jak równie? ogólnymi prawid?owoœciami tego procesu i warunkami dobrego zapami?tywania, co pozwoli im na lepsze wykorzystanie w?asnych mo?liwo?ci w procesie edukacyjnym. M?odzie? przyswoi?a sobie niektóre mnemotechnikami uczenia si? np. "mapy umys?owe" u?atwiaj?ce efektywn? organizacj? i utrwalanie materia?u dydaktycznego.
  W trakcie zaj?? poprzez obejrzenie fragmentów filmu edukacyjnego pt. "Zarz?dzanie stresem" zapoznali si? z rol? stresu jako czynnika umo?liwiaj?cego lub zak?ócaj?cego funkcjonowanie cz?owieka (w tym czynnika utrudniaj?cego osi?ganie celów, cz?sto zak?ócaj?cego proces uczenia i obni?aj?cego samoocen?), jego objawami,przyczynami oraz sposobami jego zwalczania lub oswajania.
  Celem warsztatów by?o wzmocnienie poczucia w?asnej warto?ci m?odzie?y, kszta?towanie postaw twórczych wobec ?ycia, wzmacnianie wiary we w?asne si?y poprzez lepsze wykorzystywanie w?asnych mo?liwo?ci, co przyczyni si? do osi?gania sukcesów szkolnych i ?yciowej satysfakcji.

  Zdj?cia z warsztatów znajduj? si? w GALERII


  Wycieczki  Wycieczka ?ladami polskiej historii

  Czym by?by naród bez swoich wspania?ych rodów arystokratycznych? Przecie? to w?a?nie przedstawiciele arystokracji przez stulecia w ka?dym kraju tworzyli histori?, kultur?
  i sztuk?, a je?li nie potrafili sami jej kszta?towa? to wspierali finansowo przeró?ne przedsi?wzi?cia w historii, kolekcjonowali dzie?a sztuki lub byli mecenasami dla wybitnych artystów. Polska niew?tpliwie nigdy nie odbiega?a od tych schematów. Wielkie rody Zamojskich, Czartoryskich, Potockich, Tarnowskich, Lubomirskich, Radziwi??ów i wielu innych pozostawi?y dla potomnych wspania?e pa?ace, ogrody, parki, ogromne kolekcje woluminów, starodruków, porcelany, obrazów etc. Podziwiaj?c je, mo?na ?atwiej zrozumie?
  i pozna? nasz? przesz?o??.
  Uczniowie Technikum w Zespole Szkó? nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 30 pa?dziernika 2007r. mieli okazj? odby? podró? w przesz?o?? opart? na dorobku wielkich arystokratów. 45 osobowa grupa m?odzie?y pojecha?a na 1 dniow? wycieczk? do Koz?ówki - muzeum Zamojskich, pierwszych Ordynatów w naszej historii. Ród ten za?o?y? Ordynacj? w Zamo?ciu, a potem na dobrach koz?owieckich. Uczniowie zwiedzili pa?ac w Koz?ówce, kaplic?, powozowni? oraz muzeum socrealizmu nawi?zuj?ce do powojennej historii PRL. Czas wolny, przy wspania?ej aurze z?otej polskiej jesieni, sp?dzili na d?ugim spacerze po parku i ogrodach koz?owieckich podziwiaj?c pawie i ptaszarni? z egzotycznymi ptakami.
  W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili muzeum martyrologii na Majdanku. W tym miejscu nale?y podkre?li?, ?e Zamojscy w swoich dziejach otarli si? o czasy II wojny ?wiatowej i obozy koncentracyjne, jako ?e Aleksander Zamojski w maju 1941r. zosta? aresztowany przez Gestapo, nast?pnie przewieziony do obozu w O?wi?cimiu a pó?niej do Dachau w Niemczech, gdzie przebywa? niemal?e do ko?ca wojny. W zwi?zku z powy?szym wizyta naszych uczniów na Majdanku stanowi?a uzupe?nienie informacji nawi?zuj?cych do okresu okupacji.
  Niezwykle istotny jest fakt, ?e wycieczka mia?a miejsce dwa dni przed 1 listopada ?wi?tem Zmar?ych, bo przecie? Majdanek to mi?dzynarodowy cmentarz ludzi wymordowanych przez hitlerowców. W tym miejsce w dniu 3 listopada 1943r. Niemcy rozstrzelali 18 tysi?cy ?ydów i w zwi?zku z tym co roku Majdanek jest odwiedzany w tych dniach przez mieszka?ców Izraela, którzy przyje?d?aj? tu by czci? pami?? swoich przodków. Nasi uczniowie mieli okazj? zobaczy? liczne wycieczki Izraelczyków goszcz?cych w tym dniu na Majdanku. Pi?kne stroje, mundury, flagi, nastrojowa muzyka, kwiaty, znicze to wszystko dodawa?o powagi i pi?kna temu miejscu.
  Dziel?c umiej?tnie histori? na to co pi?knego pozostawili nam wielcy przodkowie, i to co nale?y z szacunkiem zachowa? w pami?ci o ludziach, którzy zgin?li,by?my mogli ?y? w pokoju, i to ?e mo?emy sta? obok ludzi innej narodowo?ci i innego wyznania winno uczy? nas wszystkich pokory i tolerancji. Mamy wi?c nadziej?, ?e ta wycieczka jest krokiem ku takim w?a?nie postawom.


  Wycieczka Zamo?? per?a polskiego renesansu

  Dnia 30 stycznia 2008r. 50 uczniów Technikum w Zespole Szkó? nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczy?o w wycieczce Zamo?? per?a polskiego renesansu, która zosta?a sfinansowana w ramach projektu Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej. M?odzie? najpierw podziwia?a walory przyrodnicze Roztocza, tj. szumy na Tanwi oraz okazy fauny i flory Roztocza?skiego Parku Krajoznawczego, a nast?pnie zabytki Zamo?cia - miasta wpisanego na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO.
  Zamo?? to miasto o bogatej historii. Akt lokacyjny nosi dat? 10 kwietnia 1580r. Jan Zamoyski chcia?, by miasto sta?o si? wa?nym o?rodkiem handlowym, religijnym i naukowym. Do realizacji tego projektu hetman zaanga?owa? w?oskiego architekta Bernarda Morando. Szachownicowy uk?ad ulic, centralnie usytuowany rynek i bastionowe fortyfikacje to najbardziej charakterystyczne elementy koncepcji urbanistycznej miasta. By przyspieszy? rozwój miasta, fundator wyda? przywileje lokacyjne dla Ormian, ?ydów Sefardyjskich
  i Greków. O tych wszystkich ciekawostkach opowiada?y przewodniczki, które zaprezentowa?y uczniom zbiory Muzeum Zamoyskich.
  Po obiedzie w restauracji Renesans m?odzie? podziwia?a architektoniczne zabytki Zamoscia m.in.: Ratusz, kamieniczki i Rynek Wielki, pa?ac Zamoyskich, Akademi? Zamojsk?, Arsena? i Katedr? pw. Zmartwychwstania Pa?skiego i ?w. Tomasza Aposto?a oraz mury i wn?trze nadsza?ca. Kolejnym punktem wycieczki by? wodny relaks. W krytej p?ywalni na basenie i 65-metrowej zje?d?alni czas up?yn?? wyj?tkowo szybko i przyjemnie.
  Wycieczka stworzy?a uczniom mo?liwo?? poznania historii Zamo?cia, podziwiania niezwyk?ych okazów przyrody oraz wykorzystania zdobytych informacji w konkursie historycznym Poznaj swoje korzenie.

  Zdj?cia z wycieczki znajduj? sie w GALERII

 • Copyright 2007 (C) by Crees
  Design created by Crees