Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna

Przynale?no?? naszego kraju do struktur europejskich kieruje edukacj? w stron? nowoczesnych rozwi?za? zarówno w dziedzinie spo?ecznej jak i dydaktycznej. Daje to nowe mo?liwo?ci i szanse wyrównania ró?nic, jakie istniej? mi?dzy ?rodowiskiem lokalnym a du?ymi miastami w dost?pie m?odzie?y do nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Nasza szko?a wychodz?c naprzeciw temu bierze udzia? w kilku wa?nych przedsi?wzi?ciach, których efekty wida? ju? dzisiaj. Za najwa?niejsze z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych uwa?amy:


  • Posiadanie sta?ego i szybkiego ??cza internetowego. Nowoczesne pracownie komputerowe daj? ogromne mo?liwo?ci wykorzystania zasobów sieci globalnej na ró?nych lekcjach.
  • Posiadanie nowoczesnej, kompleksowo wyposa?onej pracowni j?zyków obcych. Ju? od wielu lat nasza szko?a stawia na nauk? j?zyków obcych takich jak angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. . Dobrze przygotowani merytorycznie nauczyciele i nowoczesny sprz?t stwarzaj? bardzo dobre warunki do nauki j?zyków obcych.


  • Posiadanie ?wietnie zaopatrzonej w liczne publikacje i wydawnictwa biblioteki i czytelni gdzie m?odzie? ma do dyspozycji ponad 14 000 pozycji ksi??kowych. Nale?y zwróci? uwag?, i? ci?gle przybywaj? nowe tytu?y dzi?ki ?rodkom bud?etowym oraz z Funduszy Europejskich i Rady Rodziców.  • Dla amatorów sportu mamy do zaoferowania now?, dobrze wyposa?on? si?owni? oraz du?? sal? gimnastyczn? w której odbywaj? si? ró?ne zaj?cia pozalekcyjne.

Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees