Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Historia

Historia

HISTORIA DE LA ESCUELA - Una versión en español

Zespó? Szkó? zosta? utworzony 1 wrze?nia 2000 roku na bazie dotychczasowego Liceum Ogólnokszta?c?cego, maj?cego d?ugoletnie tradycje kszta?cenia i wychowania. Pocz?tki dzia?alno?ci szko?y si?gaj? wczesnych lat 40-tych. Tajne nauczanie na szczeblu szko?y ?redniej i wy?szej zorganizowa?a miejscowa inteligencja. Koordynatorem tych dzia?a? by?a Tajna Organizacja Nauczycielska, organizatorem nauczania w o?rodku Jaszczów - Milejów zosta?a Natalia Nekraszowa.Jedna z pierwszych grup tajnego nauczania zosta?a utworzona w pa?dzierniku 1942 roku i liczy?a sze?ciu s?uchaczy.W?ród wspomnianych pierwszych s?uchaczy by? równie? Pan prof.Walery Pisarek .


Na zdj?ciu ze zbiorów prywatnych p.Profesora w dolnym rz?dzie, pierwszy z prawej, siedz?cy na kamieniu.


Z biegiem czasu, mimo konieczno?ci utrzymania tajno?ci liczba uczniów ros?a. Z chwil? odzyskania niepodleg?o?ci wszyscy uczestnicy tajnych kompletów stali si? uczniami organizowanej od podstaw, pierwszej w dziejach tej miejscowo?ci, szko?y ?redniej. Pierwsza matura odby?a si? w roku szkolnym 1946/47.
Z biegiem czasu szko?a pr??nie si? rozwija?a,za? wiod?cym kierunkiem kszta?cenia by?o Liceum Ogólnokszta?c?ce.Grono Pedagogiczne 1965 r.


Przez ten okres szko?a stopniowo rozwija?a swoj? baz? lokalow?, w roku 1971 znalaz?a swoj? siedzib? w obecnym, przestronnym budynku, który z dnia na dzie? korzystnie zmienia swoje oblicze. 14 pa?dziernika 1971 roku nadano szkole imi? Simona Bolivara, bohatera narodowego pa?stw Ameryki Po?udniowej.


Ufundowanie sztandaru szkole


W latach osiemdziesi?tych nast?pi? wzrost liczby uczniów. W roku 1989 utworzono drug? równoleg?? klas?, a rok pó?niej trzeci?.Zjazd absolwentów rocznik 1945-1955 z 1987 zorganizowany z inicjatywy H.K?ody i T.Ga?skiego - popularnie okre?lany jako zjazd "Dinozaurów".Zdj?cie z albumu p.B.Borkowskiej-K?ody


Od roku 1967 stanowiska dyrektora obejmowali kolejno:
- pan Zygmunt O?óg 1967-1972
- pani Józefa Roczon IV 1972- VIII 1972
- pan Dariusz Rubaj 1972-1975
- pan Kazimierz Matys 1975-1977
- pan Stefan Kozie? 1977-1991
- pani Wac?awa Lisowska 1991-1997
- pani Irena Wasil 1997-2007 funkcj? zast?pcy dyrektora pe?ni?a w tym czasie pani Krystyna Matuszkiewicz

Od wrze?nia 2007 roku funkcj? dyrektora sprawuje pan Dariusz Szafranek.


Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees