Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Program "Przemiany w regionie" - <b>RITA</b>

Program "Przemiany w regionie" - RITA

Program "Przemiany w Regionie" - RITA ("Region in Transition") jest programem Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci, administrowanym przez Fundacj? Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach by?ego bloku wschodniego, przede wszystkim poprzez dzielenie si? polskim do?wiadczeniem. Realizacja powy?szego celu ma si? odbywa? poprzez wsparcie eksperckie, edukacj? i ustanawianie kontaktów z osobami lub instytucjami z tych krajów w ramach inicjatyw, które w pierwszym rz?dzie by?yby realizowane na terenie Polski. Istotnym zadaniem programu ma by? udzia? w kszta?towaniu nowych elit i liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na warto?ci ?wiata zachodniego, gotowych i zdolnych do dzia?ania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz spo?ecze?stwa obywatelskiego. Program jest adresowany do polskich organizacji pozarz?dowych oraz instytucji edukacyjnych, które realizuj?c projekty maj?ce na celu wsparcie procesów transformacji w krajach by?ego bloku wschodniego przede wszystkim opieraj?c si? na polskich do?wiadczeniach w tym zakresie.
Program jest realizowany poprzez:
Wspieranie projektów polskich organizacji pozarz?dowych oraz instytucji edukacyjnych, pracuj?cych na terenie krajów postkomunistycznych
W ramach ?cie?ki grantowej INICJATYWY LOKALNE wspierane s? lokalne inicjatywy organizacji pozarz?dowych, szkó? i innych instytucji edukacyjnych realizowane wspólnie z partnerami z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim z krajów s?siedzkich (Ukraina, Bia?oru? i Rosja - obwód kaliningradzki FR i Mo?dowa).
NAJLEPSZE POLSKIE DO?WIADCZENIA to konkurs grantowy dla najbardziej do?wiadczonych polskich organizacji pozarz?dowych na projekty, które b?d? s?u?y?y dzieleniu si? polskimi do?wiadczeniami m.in. w zakresie zmian spo?ecznych, gospodarki wolnorynkowej, przedsi?biorczo?ci, samorz?dno?ci, tworzenia nowoczesnego pa?stwa prawa, reformy o?wiaty, wzmacniania niezale?no?ci mediów i rozwoju spo?ecze?stwa obywatelskiego.
Zespó? Szkó? nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie po raz pierwszy bra? udzia? w programie w 2006 roku. Realizowany projekt by? pod tytu?em "?ycie bez na?ogów to zdrowe ?ycie". Koordynatorem projektu by?a mgr Teresa Zgoli?ska.
W roku 2008 nasza szko?a w ramach konkursu otrzyma?a fundusze na realizacj? projektu "Motyle nie znaj? granic". Koordynatorem projektu jest mgr Teresa Zgoli?ska, opiekunem realizowanych zada? jest mgr Arkadiusz D?ba?a.
10 czerwca 2008 roku w Warszawie w siedzibie Fundacji odby?o si? spotkanie dotycz?ce realizacji projektów. W zaj?ciach uczestniczy?a mgr Teresa Zgoli?ska.
Zadania wynikaj?ce z realizacji projektów oraz sposób finansowania i rozliczania omawiali: Prezes Fundacji Pan Jacek Podolski oraz Panie: Ewa Sobiesak i Martyna Michalik

Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees