Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Projekt KLANZA

Projekt KLANZA

Projekt "INFORMATYK TO BRZMI DUMNIE..." -program dzia?a? edukacyjno-wychowawczych promujšcych wszechstronny rozwój.

Nauczyciele Zespo?u Szkó? nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie pod okiem by?ej ju? pani dyrektor Ireny Wasil oraz obecnego pana dyrektora Dariusza Szafranka opracowali i wdro?yli do realizacji od 17.04. 2007 r. projekt " Informatyk to brzmi dumnie..", którego nadrz?dnym celem by?o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szko?y wiejskiej, oddalonej od o?rodków kulturalnych, w stosunku do mo?liwo?ci, jakie posiadaj? dzieci ze ?rodowisk miejskich, które maj? szeroki dost?p do ró?nych atrakcyjnych zaj?? i o?rodków kultury.
Koordynatorem projektu by?a pani Mariola Zielonka. Nauczyciele Zespó? Szkó? w Milejowie wyrazili zgod? na wykonywanie zada? zwi?zanych z realizacji zada? projektu. Podj?li si? prowadzenia pozalekcyjnych kó? uwzgl?dniaj?cych ró?norodne zainteresowania uczniów technikum naszej szko?y.
Dzi?ki temu stworzyli?my atrakcyjne, pobudzaj?ce aspiracje wspó?czesnych uczniów zaj?cia.M?odzie? uczestnicz?ca w projekcie zosta?a skupiona wokó? 6 kó? zainteresowa?: matematycznego,fizycznego,informatycznego, multimedialnego, tanecznego i fotografii.
W zaj?ciach uczestniczy?o 35 % uczniów technikum. Mieli oni szans? wyrównywa? swoj? wiedz? i umiej?tno?ci,rozwija? si? spo?ecznie i wycisza? emocjonalnie. Z wielk? ochot? uczniowie uczestniczyli w zaj?ciach, na których frekwencja osi?ga?a ?rednio 95%. Z uczestnictwa m?odzie?y byli zadowoleni równie? rodzice.
Ko?o matematyczne prowadzone by?o przez pani? King? Suprowicz i skupia?o 12 osób. Prowadzone zaj?cia
przygotowywa?y uczniów do poszerzania i pog??biania wiedzy z zakresu materia?u programowego, ukazywa?y dedukcyjn? konstrukcj? matematyki oraz miejsce tej dyscypliny nauki we wspó?czesnym ?wiecie.
Ko?o fizyczne - zaj?cia warsztatowe z 12 osobow? grup? prowadzi?a Pani Teresa Zgoli?ska i pani Anna Czubacka. W ramach zaj?? m?odzie? realizowa?a tematy poszerzaj?ce jej wiedz? z tego przedmiotu i przygotowywa?a si? do matury w zakresie rozszerzonym.
Ko?o informatyczne ECDL umo?liwi?o uczniom realizowa?
przy pomocy mikrokomputera podstawowych zada?, takich jak:edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy te? sieci komputerowej. Instruktorem 30 - osobowej grupy by?a pani Alicja Ciepielewska-Kot.
Ko?o multimedialne - 8 uczniów pod kierunkiem Pani Marioli Zielonki naby?o kompetencje w zakresie: umiej?tno?ci rozwi?zywania ró?nych problemów za pomoc? komputera,wykorzystania multimedialnych no?ników informacji,wykorzystywania komputerowego zestawu multimedialnego i jego oprogramowania, wykorzystania gotowych narz?dzi edytora grafiki do opracowania potrzebnych dokumentów i prac konkursowych.
W ramach tych spotka? odby?y si? warsztaty wyjazdowe do Ksi??a Wielkiego na targi gier komputerowych. Podczas warsztatów wyjazdowych m?odzie? mia?a mo?liwo?? obejrzenia i przetestowania najnowszych gier komputerowych i konsolowych.
Ko?o taneczne prowadzone przez Pani? Sylwi? Obsza?ska -Cur skupia?o 18 osób. Taniec nowoczesny w chwili obecnej jest jedn? z ciekawszych form aktywno?ci
ruchowej, ??cz?c wysi?ek fizyczny z atrakcyjno?ci pokazów ko?cowych. Uczniowie tworz?cy w ramach projektu "Informatyk to brzmi dumnie.." ko?o ta?ca nowoczesnego prezentuj? swoje umiej?tno?ci i nabieraj?c wiary we w?asne mo?liwo?ci. Wyra?aj? swoje pozytywne emocje poprzez pi?kno ta?ca.
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees