Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Projekt Nasza Szko?a

Projekt Nasza Szko?a

Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczy? w projekcie NASZA SZKO?A. Opracowanie i wdro?enie programów rozwoju szkó? Polski Wschodniej wspó?finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego i Bud?etu Pa?stwa.
Celem projektu by?o efektywne wsparcie opracowania i wdro?enia programów rozwoju szkó? ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodz?cych z obszarów wiejskich województw ?ciany Wschodniej.
Projekt by? realizowany przez Wy?sz? Szko?? Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
W projekcie "NASZA SZKO?A" bra?o udzia? 60 szkó? z obszaru czterech województw Polski Wschodniej:
z województwa lubelskiego - 30 szkó?,
z województwa podlaskiego -10 szkó?,
z województwa podkarpackiego - 10 szkó?,
z województwa ?wi?tokrzyskiego - 10 szkó?.
Projekt zak?ada? wsparcie finansowe oraz kompleksowe doradztwo i warsztaty przy opracowywaniu i wdra?aniu programów rozwoju szkó?, w tym:
zapewnienie uczniom mo?liwo?ci wyrównywania szans edukacyjnych;
umo?liwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiej?tno?ci u?atwiaj?cych dalsz? edukacj? i wybór ?cie?ki zawodowej;
wspó?prac? szko?y z organizacjami i spo?eczno?ci? lokaln? na rzecz rozwoju edukacji i aktywno?ci obywatelskiej.W ramach realizacji zada? projektowych opracowano Program rozwoju szko?y oraz analiz? SWOT.
Koordynatorem programu by?a mgr Teresa Zgoli?ska.
Ksi?gow? mgr Marta Tomczak
Nad ca?o?ci? czuwali:
w roku szkolnym 2006/2007 dyrektor szko?y: mgr Irena Wasil
wicedyrektor: mgr Krystyna Matuszkiewicz
w roku szkolnym 2007/2008 dyrektor szko?y mgr in?. Dariusz Szafranek
wicedyrektor: mgr Renata Nowomi?ska


OBSZAR II: Projektu Nasza Szko?a
Umo?liwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiej?tno?ci w kontek?cie wyboru dalszej ?cie?ki edukacyjnej i zawodowej

W ramach obszaru II zrealizowano 3 programy edukacyjne, maj?ce na celu umo?liwienie uczniom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiej?tno?ci.
Zrealizowano 95 godzin zaj?? warsztatowych. Bra?o udzia? 73 uczniów.
Realizujšcy zaj?cia: Anna Wójcik, Alicja Ciepielewska-Kot, Wojciech Zgoli?ski
Zorganizowano warsztaty dziennikarskie, warsztaty konwersacyjne, kurs komputerowy.
W wyniku realizacji programów uczniowie:
nabyli podstawow? wiedz? o Podhalu;
nabyli specjalistyczne umiej?tno?ci j?zykowe w zakresie pos?ugiwania si? j?zykami obcymi;
zdobyli umiej?tno?? zagospodarowania wolnego czasu poprzez zainteresowanie turystyk?;
zdobyli dodatkow? wiedz? i umiej?tno?ci zwi?zane z pos?ugiwaniem si? oprogramowaniem komputerowym w zakresie tworzenia gazetki szkolnej, publikacji na stronie internetowej, obs?ugi programu Corel Photo-Paint, Microsoft Publisher, Microsoft Word, CorelDraw, Gimp;
powsta?a monografia szko?y stworzona, napisana i zredagowana przez uczniów;
poszerzyli swoj? wiedz? o historii szko?y i o?wiaty na terenie Gminy Milejów poprzez zbieranie informacji w postaci dokumentów, zdj?? i wspomnie?;
nabyli umiej?tno?ci redagowania ró?nych form wypowiedzi publicystycznych i radiowych;

nabyli umiej?tno?ci wydania gazetki szkolnej Nasz ambasador oraz gazetki klasowej;
nabyli umiej?tno?ci korzystania z aparatu cyfrowego, tabletu graficznego, skanera, drukarki;
nabyli umiej?tno?ci korzystania z programu graficznego w celu obróbki fotografii cyfrowej;
udoskonalili umiej?tno?? przygotowania i prezentowania audycji w szkolnym radiow??le;.
Zapoznali si? z prac? w radio i telewizji.
W ramach realizacji tego obszaru wyposa?ono pracowni? w program
Corel Classroom

wizyta w radio

OBSZAR III Projektu Nasza Szko?a
Wspó?praca szko?y z organizacjami i spo?eczno?ci? lokaln? na rzecz rozwoju edukacji i aktywno?ci obywatelskiej.

W ramach obszaru III realizowano program Od Sofoklesa do Becketta i jeszcze dalej warsztaty teatralne
Zrealizowano 40 godzin, uczestniczy?o 23 uczniów.
Program realizowa?a Anna Wójcik
W wyniku realizacji tego programu uczniowie:
przygotowali inscenizacj? z okazji uroczysto?ci szkolnych i ?rodowiskowych;
mieli mo?liwo?? wyjazdu do teatru w celu bezpo?redniego kontaktu z profesjonaln? sztuk?;
poznali warto?ci tkwi?ce w literaturze i sztuce;
doskonalili umiej?tno?ci recytatorskie i sceniczne
brali udzia? w konkursie recytatorskim
uczestniczyli w spektaklach teatralnych w Warszawie (Pastora?ka) i w Lublinie (Opowie?ci lasku wiede?skiego)
zdjecie1
zdjecie2
zdj?cie3

Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees