Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Serdecznie witamy !
DEKLARACJA_DOST?PNO?CIZako?czenie roku
Rekrutacja 2022
Numer rachunku rady rodziców
ikona facebookikona dziennik

   Idz do strony: 123  ...  636465>>Archiwum
POWIATOWY DZIE? REKRUTACJI DO WOJSKA
14 czerwca 2022 roku w naszej szkole odby? si? Powiatowy Dzie? Rekrutacji do Wojska. W spotkaniu udzia? wzi?li uczniowie szkó? ponadpodstawowych z terenu Powiatu ??czy?skiego. Podczas spotkania, przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie oraz Wojsk Obrony Terytorialnej przybli?yli specyfik? dobrowolnej zasadniczej s?u?by wojskowej oraz terytorialnej s?u?by wojskowej. Ponadto m?odzie? zapozna?a si? ze sprz?tem wojskowym i mo?liwo?ciami s?u?by w wojsku.


Dodał: AL   2022-06-21 19:47:55     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...INFORMACJA
Na terenie LO w Milejowie prowadzone s? konsultacje przez pracowników zespo?u Specjalistycznego Centrum Wspieraj?cego Edukacj? W??czaj?c? w Podg??bokiem- SCWEW.
Celem konsultacji jest wsparcie nauczycieli w realizacji zada? edukacyjno-wychowawczych (w tym interwencyjnych), rodziców w zakresie pomocy pedagogiczno- psychologicznej i uczniów w zakresie pomocy w rozwi?zywaniu bie??cych problemów.
Konsultacje odbywaj? si? w ka?dy wtorek w godz. 08.00- 12.00 ( równie? w okresie wakacji).
Przedstawiciele SCWEW w Podg??bokiem pracuj?, w zale?no?ci od bie??cych potrzeb, realizuj?c zadania projektu, w formie stacjonarnej lub zdalnej.
Mo?liwe jest równie? ustalenie innego terminu konsultacji po uprzednim zg?oszeniu telefonicznym.
Kontakt: Maria Radko- Ekspert ds. edukacji w??czaj?cej- tel. 792280883; radko.maria@wp.pl

Katarzyna Konopka G?ba
Koordynator ds. edukacji w??czaj?cej
LO w ZSz im. Simona Bolivara w MilejowieDodał: mgajowia   2022-06-21 18:27:38     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...IX MI?DZYNARODOWY KONKURS O ?O?NIERZACH WYKL?TYCH
Gratulujemy Ewelinie Szpot s?uchaczce Liceum Ogólnokszta?c?cego zdobycia wyró?nienia w kategorii plakat, w IX Mi?dzynarodowym Konkursie Historycznym o ?o?nierzach Wykl?tych, organizowanym przez Komitet Pami?ci Rotmistrza Pileckiego, obj?tym Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy!


Dodał: AL   2022-06-06 16:42:33     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...II POWIATOWY DZIE? DZIECKA
Zespó? Szkó? Nr 2 zapewni? liczne atrakcje dzieciom w dniu ich ?wi?ta. Pani Aneta Krawczyk - Sowa, Pani Iwona D?ba?a i Pani Agata Barbachowska wraz z m?odzie?? w ramach II Powiatowego Dnia Dziecka zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w ??cznej przygotowa?y dzieciom liczne niespodzianki.
Gry i zabawy sportowe zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego: Pani Ma?gorzata Zieli?ska i Pan Micha? Franczak
Wszystkim Dzieciom: i du?ym, i ma?ym ?yczymy zdrowia, pogody ducha i wspania?ych przyjació?!


Dodał: AL   2022-06-02 20:34:22     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...SZKOLNY DZIE? DZIECKA – I TUNIEJ W ?UCZNICTWIE SPORTOWYM
Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odby? si? I Turniej w ?ucznictwie Sportowym o Puchar Starosty ??czy?skiego.
To wyniki zawodów:
I miejsce - Damian Grabowiecki, ucze? kl. III Technikum Informatycznego,
II miejsce - Sebastian Wronowski, ucze? kl. III Bran?owej Szko?y I Stopnia,
III miejsce - Filip Mazurkiewicz - ucze? kl. III Technikum Informatycznego.
Zwyci?zcom gratulujemy!


Dodał: AL   2022-06-02 20:32:42     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...MISTRZOWIE ORTOGRAFII – II POWIATOWE DYKTANDO im. Prof. Walerego Pisarka
Parafrazuj?c s?owa Czes?awa Mi?osza, mo?na stwierdzi?: pi?kny jest polski j?zyk i niezwyci??ony. Przekonali si? o tym niew?tpliwie uczestnicy II Powiatowego Dyktanda im. profesora Walerego Pisarka, którzy 30 maja bie??cego roku zmierzyli si? z meandrami rodzimej ortografii. Po trzyletniej prawie przerwie, spowodowanej sytuacj? epidemiczn?, powrócili?my z przedsi?wzi?ciem, które nie tylko ma rozwija? ?wiadomo?? j?zykow? w?ród m?odzie?y i doros?ych, ale tak?e s?u?y? popularyzowaniu postaci najbardziej znanego wychowanka naszej Szko?y. Tekst tegorocznego dyktanda przygotowa? ksi?dz profesor Wies?aw Przyczyna – wyk?adowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw?a II w Krakowie, a w?ród pisz?cych znale?li si? uczniowie szkó? podstawowych i ponadpodstawowych powiatu ??czy?skiego, przedstawiciele placówek o?wiatowych i jednostek samorz?dowych, a tak?e osoby prywatne. Sponsorami nagród i upominków byli natomiast: Ko?o Gospody? Wiejskich w Jaszczowie oraz Starostwo Powiatowe w ??cznej.
A oto lista zwyci?zców w trzech kategoriach, którym serdecznie gratulujemy wygranej.

Kategoria – szko?y podstawowe:

I miejsce – Amelia Skrajnowska, Szko?a Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bia?ce
II miejsce – Zuzanna Kasperek, Szko?a Podstawowa im. Janusza Korczaka w ?yso?ajach
III miejsce - Zuzanna Filipek, Szko?a Podstawowa im. Stanis?awa Konarskiego w Milejowie

Kategoria – szko?y ponadpodstawowe:

I miejsce – Nikola Szafran, Zespó? Szkó? im. Króla Kazimierza Jagiello?czyka w ??cznej
II miejsce - Oliwier Rudny, Zespó? Szkó? im. Króla Kazimierza Jagiello?czyka w ??cznej
III miejsce – Martyna Jab?o?ska, Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Kategoria – doro?li:

I miejsce – Karolina Duda
II miejsce – ksi?dz Krzysztof Kloc
III miejsce – Kamil Kulig

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??!


Dodał: AL   2022-05-30 18:54:03     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wspó?praca naszej szko?y ze SCWEW w Podg??bokiem
Wspó?praca naszej szko?y ze SCWEW w Podg??bokiem

Prezentacja


Dodał: mgajowia   2022-05-25 13:45:47     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...II POWIATOWE DYKTANDO im. PROFESORA WALEREGO PISARKA
Zapraszamy na II Powiatowe Dyktando im. Prof. Walerego Pisarka w poniedzia?ek 30 maja 2022 roku o godzinie 9:00.
Zg?oszenia w trzech kategoriach: uczniowie szkó? podstawowych, uczniowie szkó? ponadpodstawowych oraz doro?li - przyjmujemy do ?rody 25 maja 2022 roku pod adresem : sekretariat@zs2milejow.edu.pl.
Atrakcyjne nagrody ufundowa?o Ko?o Gospody? Wiejskich z Jaszczowa.
Dla wszystkich uczestników Dyktanda za?piewa zespó? WITA-MINA D.
Zapraszamy serdecznie!


Dodał: AL   2022-05-23 18:12:02     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...73. ROCZNICA ?MERCI „USKOKA”
21 maja 2022 roku to 73. rocznica ?mierci Zdzis?awa Bro?skiego ps. Uskok - uroczysto?? religijno - patriotyczna na cmentarzu w Kijanach.
Nasz? szko?? reprezentowa?a Pani Wioletta Chmiel oraz uczniowie: Jakub Jaroszek, Julia Manaj, Klaudia Kierepka, Eliza S?omka i Oliwia Ku?mirek.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??!


Dodał: AL   2022-05-22 13:18:28     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...KONKURS MATEMATYCZNY „WY?CIG Z CZASEM”
20 maja 2022 roku odby? si? szkolny konkurs matematyczny "Wy?cig z czasem". To kolejna edycja tego wydarzenia. Uczniowie liceum i technikum rywalizowali w 10 grupach.
Konkurs sk?ada? si? z cz??ci zadaniowej i wyk?adowo - dyskusyjnej.
Uczniowie próbowali m. in. odpowiedzie? na pytanie: Czy mo?na zrezygnowa? z niektórych zagadnie? matematycznych nie trac?c wiedzy praktycznej?
Uczniowie obejrzeli film w j?zyku angielskim o zastosowaniu funkcji kwadratowej "Parabolas in real life" Sadi oraz wyk?ad Iana Stewarta "The Mathematics of Locomotion" The Royal Institution opisuj?cy sposoby przeniesienia obserwacji poruszania si? zwierz?t na j?zyk matematyczny i zastosowanie przy konstruowaniu robotów.
Konkurs zorganizowa?a Pani Maryla Dziki a prac? konkursowe b?dzie sprawdza?a równie? Pani Agnieszka Lipi?ska.
Dzi?kujemy uczestnikom. Wyniki wkrótce og?osimy.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??!


Dodał: AL   2022-05-22 12:26:41     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...KONKURS PLASTYCZNY
ZAPRASZAMY DO UDZIA?U W KONKURSIE PLASTYCZNYM.

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY JEST W RAMACH PROWADZONEJ KAMPANII SPO?ECZNEJ WSPIERAJ?CEJ ROZWÓJ SPO?ECZNO?CI LOKALNEJ, KTÓRA JEST ELEMENTEM PROJEKTU PN.” SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJ?CE EDUKACJ? W??CZAJ?C?” W M?ODZIE?OWYM O?RODKU WYCHOWAWCZYM W PODG??BOKIEM


REGULAMIN KONKURSU Plastycznego SCWEW
Za??cznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego SCWEW
Za??cznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Plastycznego SCWEW


logologologo


Dodał: mgajowia   2022-05-20 08:45:38     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...231. POCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
3 maja 2022 roku przedstawiciele spo?eczno?ci naszej szko?y: Pani Dyrektor Magdalena Gajowiak, Pani Karolina Duda, Pani Renata Nowomi?ska, Pan Marcin Gajowiak, Pan Dariusz Szczepanik, uczniowie: Joanna Gajowiak, Emilia Ko?cielska, Bartosz Cyc oraz Jakub Jaroszek wzi?li udzia? w uroczysto?ciach patriotyczno – religijnych z okazji 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Przedstawiciele naszej szko?y uczestniczyli w Mszy ?wi?tej polowej w intencji Narodu Polskiego i Ojczyzny oraz apelu pami?ci narodowej, a tak?e z?o?yli wieniec na kopcu powsta?ców styczniowych w Klarowie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??!Dodał: AL   2022-05-03 17:43:10     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...UROCZYSTE ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH
29 kwietnia 2022 roku to ostatni dzie? roku szkolnego uczniów klasy III Liceum Ogólnokszta?c?cego, VI Technikum oraz s?uchaczy VI semestru Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych.
W tym dniu wiele by?o wyró?nie?, podzi?kowa?, wspomnie?, wzrusze? a nawet ?ez.

Drodzy Abiturienci przed Wami najwa?niejszy sprawdzian – egzamin maturalny, ?yczymy jak najlepszych wyników a w przysz?o?? realizacji planów i marze?.

SZCZ??LIWEJ DROGI, JU? CZAS…

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??Dodał: AL   2022-05-01 22:11:18     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...MISTRZOSTWA W W?DKARSTWIE SP?AWIKOWYM
27 kwietnia 2022 roku w malowniczej scenerii pojezierza ??czy?sko-w?odawskiego odby?y si? Mistrzostwa Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w w?dkarstwie sp?awikowym o Puchar Starosty ??czy?skiego.
Nasi zwyci?zcy to:
I miejsce - 28 z?owionych ryb - Mi?osz Kasprzak
II miejsce - 16 z?owionych ryb - Julia Bodzak
III miejsce - 12 z?owionych ryb- Bartosz Cyc.
Nagrody zwyci?zcom wr?czy? starosta ??czy?ski Krzysztof Niewiadomski.
Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za podj?cie wyzwania i za promowanie aktywnego sposobu sp?dzania wolnego czasu a zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.

Wi?cej na fb: ttps://www.facebook.com/Milejow2020.


Dodał: AL   2022-05-01 21:53:54     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...   Idz do strony: 123  ...  636465>>
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.068832