Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Serdecznie witamy !
DEKLARACJA_DOST?PNO?CIZako?czenie roku
Rekrutacja 2022
Numer rachunku rady rodziców
ikona facebookikona dziennik

   Idz do strony: <<123  ...  636465Archiwum
W Roztocza?skim Parku Narodowym
Zarz?d Wojewódzki Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie zorganizowa? wyjazd terenowy do Roztocza?skiego Parku Narodowego.
Tematyka wyjazdu to "Obiekty przyrody o?ywionej i nieo?ywionej Roztocza?skiego Parku Narodowego".
W wyje?dzie uczestniczyli dyrektor szko?y Dariusz Szafranek oraz zast?pca dyrektora Renata Nowomi?ska.Program wyjazdu obejmowa?:
1. Przej?cie szlakiem turystycznym do Florianki
2. Zwiedzanie O?rodka Hodowli Konika Polskiego
3. Zwiedzanie Izby le?nej, "P?acz?cego kamienia" oraz d?bu szypu?kowego "Florian"
4.Zapoznanie z po?o?eniem i histori? Roztocza?skiego Parku Narodowego w O?rodku Edukacyjno Muzealnym
5.Przej?cie ?cie?k? dydaktyczno-przyrodnicz? na Bukow? Gór?
6. Zwiedzanie ostoi ptactwa wodnego nad stawami Echo

Zapraszam do Galerii gdzie s? umieszczone zdj?cia z wyjazdu.


Dodał: Dyrektor   2008-06-29 08:28:57     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Nasz nowy ogród
Wiosn? bie??cego roku dzi?ki ?rodkom z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej wykonali?my w ramach projektu "Przyroda to nasze wspólne dobro" nowy ogród przyszkolny.Projekt opracowany zosta? w oparciu o og?oszony konkurs dla m?odzie?y.Obecnie mo?emy wypoczywa? przy fontannie na ?aweczkach z murkiem oporowym.

W Galerii umieszczone s? zdj?cia naszego ogrodu.


Dodał: Dyrektor   2008-06-27 18:52:08     Komentarze(0)    Czytaj wiecej..."Wy?cig z czasem"
Powiat ??czy?ski realizuje aktualnie projekt "Wy?cig z czasem", którego celem jest edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy.W szkoleniu zorganizowanym w dniach 16-17 VI 2008 r. uczestniczy?o dwóch przedstawicieli Zespo?u Szkó? nr 2 im.Simona Bolivara w Milejowie.
Zobacz materia?y o projekcie.pdf


Dodał: Dyrektor   2008-06-26 19:11:52     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Zako?czenie roku szkolnego
W dniu dzisiejszym odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego.Uroczysto?ci rozpocz??y si? Msz? ?w. koncelebrowan? przez ks.Wojciecha Komos?.
Nast?pnie go?cie, nauczyciele, rodzice oraz m?odzie? uczestniczyli w uroczystej akademii na zako?czenie roku szkolnego.Dyrektor szko?y Dariusz Szafranek podsumowa? osi?gni?cia szko?y w minionym roku szkolnym oraz z?o?y? ?yczenia udanego wypoczynku dla m?odzie?y oraz zaproszonych go?ci w?ród których znale?li si? pani Joanna Bara?ska wnuczka Natalii Nekraszowej oraz wicestarosta Andrzej Dyczewski.W dalszej cz??ci dyrektor szko?y odczyta? list? 23 uczniów, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce w wysoko?ci 112 z?. Nast?pnie wr?czono ?wiadectwo z wyró?nieniem Katarzynie Perecie, która jest ju? po raz drugi z rz?du zosta?a Stypendystk? Prezesa Rady Ministrów /?rednia 5,08/
Pozostali wyró?nieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Na zako?czenie m?odzie? pod kierunkiem mgr Agaty Barbachowskiej przygotowa?a krótk? inscenizacj? w formie skeczu.
W imieniu wszystkich nauczycieli oraz w?asnym ?ycz? jeszcze raz wszystkim uczniom i s?uchaczom s?onecznych oraz bezpiecznych wakacji.
Dariusz SzafranekDodał: Dyrektor   2008-06-20 19:13:09     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Makroregionalny turniej zapa?niczy
15.06.2008 w Zespole Szkó? nr 2 im. Simona Bolivara odby?y si? zawody zapa?nicze w stylu wolnym m?odzików i kadetów o Puchar Prezesa GKS Górnik ??czna. Górniczy Klub Sportowy mie?ci si? w ??cznej, a od ponad 1.5 roku sekcja zapasów utworzy?a 2sondy klubu w Szko?ach Jaszczowie i Milejowie, gdzie 4 razy w tygodniu pod okiem Paw?a Woli?skiego trenuje kilkudziesi?ciu ch?opców z gminy Milejów. Dzi?ki dobrej wspó?pracy Wójta, dyrektorów szkó? Pani Marzanny Sych i Pana Dariusza Szafranka i ludzi ceni?cych sobie rozwój sportu w gminie Milejów zapasy rozwijaj? si? z dnia na dzie?.


Dodał: Dyrektor   2008-06-18 10:12:22     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Z "Motylami bez granic" na Ukrain? czyli realizacja Programu "Przemiany w Regionie" RITA
Program "Przemiany w Regionie" - RITA ("Region in Transition") jest programem Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci, administrowanym przez Fundacj? Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach by?ego bloku wschodniego, przede wszystkim poprzez dzielenie si? polskim do?wiadczeniem. Realizacja powy?szego celu ma si? odbywa? poprzez wsparcie eksperckie, edukacj? i ustanawianie kontaktów z osobami lub instytucjami z tych krajów w ramach inicjatyw, które w pierwszym rz?dzie by?yby realizowane na terenie Polski. Istotnym zadaniem programu ma by? udzia? w kszta?towaniu nowych elit i liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na warto?ci ?wiata zachodniego, gotowych i zdolnych do dzia?ania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz spo?ecze?stwa obywatelskiego. Program jest adresowany do polskich organizacji pozarz?dowych oraz instytucji edukacyjnych, które realizuj? projekty maj?ce na celu wsparcie procesów transformacji w krajach by?ego bloku wschodniego przede wszystkim opieraj?c si? na polskich do?wiadczeniach w tym zakresie.


Dodał: Mariola   2008-06-17 11:49:11     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wspomnienia z pobytu w Grecji
W dniu 31 maja 2008 r.udali?my si? na wycieczk? do Grecji w ramach "Zielonej Szko?y". Ta niezwyk?a podró? okaza?a si? jedn? z najlepszych lekcji, w jakich kiedykolwiek brali?my udzia?. W pasjonuj?cy sposób po??czy?a w sobie wiedz? z wielu przedmiotów. Mogli?my sprawdzi? i poszerzy? swoje wiadomo?ci z geografii, historii, literatury i sztuki. Przekonali?my si? równie?, jak wa?na jest znajomo?? j?zyka angielskiego, który u?atwia? nam kontakt ze spotykanymi tu lud?mi.Dodał: Mariola   2008-06-10 12:54:36     Komentarze(0)    Czytaj wiecej..."Pan Cogito w bibliotece"
Pod takim w?a?nie has?em 05 czerwca odby? si? konkurs recytatorski zorganizowany z okazji 60-lecia dzia?alno?ci i nadania im. Zbigniewa Herberta w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w ??cznej.
Celem konkursu by?o popularyzowanie twórczo?ci Zbigniewa Herberta, rozwijanie zdolno?ci recytatorskich oraz kszta?towanie wra?liwo?ci na pi?kno ojczystego j?zyka.
Konkurs przeznaczony by? dla uczniów gimnazjum
i szkó? ?rednich, studentów i wszystkich doros?ych mi?o?ników poezji i recytacji. Uczennice Dorota Ga?a oraz Beata Gumienniak równie? reprezentowa?y nasz? szko?? podczas w/w konkursu, do którego zg?osi?o si? 23 uczestników.Dodał: marta   2008-06-09 12:35:37     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wyjazd do Wilna
W dniach 22-25.V nauczyciele oraz pracownicy administracji i obs?ugi uczestniczyli w wyje?dzie na Mazury oraz na Litw?.Program wycieczki obejmowa? zwiedzanie twierdzy Osowiec,Klasztoru w Wigrach,Wilno oraz zamek w Trokach.Niezwykle wa?ne miejsca dla wszystkich Polaków w Wilnie takie jak Ostra Brama,Muzeum Adama Mickiewicza,Cmentarz na Rossie oraz ko?cio?y wile?skie pozwoli?y wszystkim uczestnikom na wspomnienie niezwykle wa?nych wydarze? z historii Polski.

Zapraszamy do Galerii,gdzie znajduj? si? zdj?cia z wyjazdu.


Dodał: Dyrektor   2008-05-25 11:11:37     Komentarze(1)    Czytaj wiecej...   Idz do strony: <<123  ...  636465
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.064677