Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Serdecznie witamy !
DEKLARACJA_DOST?PNO?CIZako?czenie roku
Rekrutacja 2022
Numer rachunku rady rodziców
ikona facebookikona dziennik

   Idz do strony: <<123  ...  636465>>Archiwum
Po raz XV-ty sprz?tamy ?wiat
"Sprz?tanie ?wiata" to nazwa mi?dzynarodowej kampanii odbywaj?cej si? na ca?ym ?wiecie w trzeci weekend wrze?nia. Jej celem, wa?niejszym ni? usuni?cie ?mieci zalegaj?cych poza miejscami przeznaczonymi do ich sk?adowania, jest wzrost ?wiadomo?ci ekologicznej.Akcja organizowana jest ju? po raz pi?tnasty. Zacz??o si? w Australii w 1989. W Polsce za? akcja odbywa si? od 1994, a jej patronem i koordynatorem jest Fundacja "Nasza Ziemia". W akcji uczestniczy m?odzie? szkolna, harcerze, cz?onkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.Uczniowie Zespo?u Szkó? nr 2 im.S.Bolivara uczestniczy? b?d? w akcji w najbli?szy poniedzia?ek od godziny 11.30.


Dodał: marta   2008-09-19 18:35:37     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Go?cie z Mo?dawii
W dniu dzisiejszym go?cili?my w naszej szkole przedstawicieli organizacji pozarz?dowych z Republiki Mo?dawii, którzy realizuj? projekt we wspó?pracy z Fundacj? "Edukacja dla demokracji" z Warszawy.Go?cie spotkali si? w naszej szkole z przedstawicielami Starostwa Powiatowego,dyrekcji oraz samorz?du szkolnego.Podczas spotkania omówiono dzia?alno?? dydaktyczno-wychowacz? naszej szko?y.Nast?pnie uczestnicy spotkania udali si? do Starostwa Powiatowego w ??cznej, gdzie omówiono dzia?alno?? organizacji pozarz?dowych z terenu Powiatu ??czy?skiego.Po obiedzie uczestnicy zwiedzili Grodzisko w Wólce Bieleckiej oraz zapoznali si? z histori? ?a?cuchowa.


Dodał: Dyrektor   2008-09-18 20:44:23     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Terminy zjazdów szkó? zaocznych
Informujemy, ?e terminy i plany zjazdów szkó? zaocznych naszego Zespo?u Szkó? s? ju? dost?pne w zak?adce Szko?y zaoczne w panelu Nawigacja.

Plany obejmuj? ca?y I semestr kszta?cenia.


Dodał: Crees   2008-09-18 08:27:54     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Pokazy z fizyki
W dniu 10.09.2008r.uczniowie klasy IV Technikum Informatycznego oraz I klasy Zasadniczej Szko?y
Zawodowej uczestniczyli w 49 pokazach z fizyki.Pokazy odby?y si? w Instytucie Fizyki, na Wydziale Matematyki Fizizyki i Informatyki
UMCS w Lublinie.
Na pokazach prezentowano do?wiadczenia z dziedziny: fale elektromagnetyczne, detekcja promieniowania j?drowego, zjawiska optyczne oraz przemiany energii.Dodał: Dyrektor   2008-09-18 06:55:38     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wyjazd edukacyjny na Ukrain?
W dniach 10-16.09.2008 m?odzie? Zespo?u Szkó? nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczy?a w wyje?dzie edukacyjnym na terenie Ukrainy w ramach projektu Fundacji Edukacja dla Demokracji "Motyle nie znaj? granic". W ramach realizacji projektu nasi uczniowie mogli zapozna? si? z tradycjami historycznymi i kulturowymi oraz zachodz?cymi procesami demokratycznymi zachodz?cymi na terenie Ukrainy. Realizuj?c zadania projektowe m?odzie? zapozna?a si? nie tylko z pi?knem przyrody, pozna?a gatunki motyli ale tak?e zwiedza?a i odpoczywa?a. Zwiedza?a: Chocim, Kamieniec Podolski, Go?a Przysta?, Cherson, Kijów. Niewiele by?o s?o?ca i pi?knej pogody,ale uda?o nam si? tak?e wyk?pa? w Morzu Czarnym.


Dodał: A.Kot   2008-09-16 20:54:41     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Serwis MOL WWW na naszej witrynie
Dzi? w menu pojawi?a si? opcja WYPO?YCZ KSI??K?.
Jest to interaktywny system biblioteczny wprowadzany w naszej szkolnej bibliotece.

Pozycje s? aktualnie dodawane na bie??co wi?c korzystanie z niego jest jeszcze nie w pe?ni dost?pne.
Za pomoc? tego systemu ka?dy ucze? lub pracownik szko?y b?dzie móg? loguj?c si? na swoje konto sprawdzi? swoje aktualnie wypo?yczone pozycje, zamówi? sobie nowe oraz dowiedzie? si? o zaleg?ych do oddania.
Login i has?o do systemu MOL WWW ka?dy ucze? mo?e uzyska? kontaktuj?c si? z bibliotek?. Has?a zosta?y wygenerowane automatycznie wi?c ka?dy ucze?/pracownik ma swoje indywidualne.

Jeste?my jedn? z nielicznych szkó? w województwie lubelskim, która udost?pnia taki sposób komunikacji uczniów/pracowników z bibliotek? szkoln?.


Dodał: Crees   2008-09-16 11:01:36     Komentarze(0)    Czytaj wiecej..."Razem bezpieczniej" w Powiecie ??czy?skim
Do ko?ca bie??cego roku w naszym powiecie, Wydzia? Zarz?dzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w ??cznej wdra?a projekt „Wy?cig z czasem”. Jest to efekt otrzymania z Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji kwoty 70 000,00 z?., w ramach Rz?dowego Programu Ograniczania Przest?pczo?ci i Aspo?ecznych Zachowa? „Razem Bezpieczniej”. Konkretnym efektem projektu jest zakup fantomów reanimacyjnych, które otrzymaj? szko?y prowadzone przez Powiat ??czy?ski.
Plakaty informacyjne.pdf
Ulotka informacyjna cz.1.pdf
Ulotka cz.2.pdf
Ulotka cz.3.pdf
Ulotka cz.4.pdf


Dodał: Dyrektor   2008-09-11 19:27:48     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...W drodze na Puchar ?wiata
Uczniowie Zespo?u Szkó? nr 2 im. Simona Bolivara oraz m?odzie? trenuj?ca pod czujnym okiem Pana Rafa?a Gozdalskiego wyje?d?a na zawody III Pucharu ?wiata w Taekwon - do, które odb?d? si? we W?oskim Riva del Garda w dniach 14 - 21 pa?dziernika 2008 roku.
Paulina Przytu?a oraz Tomasz Rydz dzi?ki swoim wynikom zostali powo?ani do Polskiej Kadry Juniorów Taekwon- do i b?d? reprezentowa? Polsk? od 2009 roku.
Zaj?cia taekwon- do wpisa?y si? ju? na sta?e w kalendarz imprez sportowych szko?y i powiatu, zwi?kszaj?c w ka?dym roku szeregi zawodników. Sport ten cieszy si? ogromnym zainteresowaniem kibiców. Organizowane pokazy Taekwon - do podczas ró?nych uroczysto?ci ciesz? si? naprawd? ogromn? popularno?ci?, wyst?py dla mieszka?ców powiatu ??czy?skiego zawsze przyci?ga?y rzesze sympatyków tej formy sportu, gwarantuj?c niezapomniane wra?enia z prezentacji i umiej?tno?ci naszych m?odych sportowców.Dodał: marta   2008-09-11 16:12:35     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Zebranie rodziców
Dnia 08.09 2008 odby?o si? ogólnoszkolne zebranie rodziców, na którym Dyrektor Zespo?u Szkó? Dariusz Szafranek poinformowa? o aktualnych wydarzeniach szkolnych, jak równie? o najbli?szych planach i zamierzeniach. Wys?uchano tak?e wyk?adu Pana Janusza Urbana z Powiatowego O?rodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Dotyczy? on m.in. kwestii frekwencji,
Nast?pnie wybrano Szkoln? Rad? Rodziców, której przewodnicz?cym zosta? Pan Marek Kaczkowski. Wszystkim zaanga?owanym w ?ycie szko?y rodzicom serdecznie dzi?kujemy za przybycie i mamy nadziej? na dalsz? owocn? wspó?prac?.


Dodał: marta   2008-09-11 16:04:03     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Plan zaj?? w szko?ach zaocznych
Informujemy,?e w dziale "Nawigacja" -
"Podstrony" - Szko?y zaoczne umieszczony jest plan zaj?? dla szkó? policealnych na najbli?szy zjazd w dniach 6-7 IX 2008 r.


Dodał: Dyrektor   2008-09-02 18:54:02     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Inauguracja roku szkolnego
W dniu dzisiejszym Msz? ?wi?t? w Ko?ciele Parafialnym pw Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryji Panny koncelebrowanej przez ks.Andrzeja Ju?ko zainaugurowali?my nowy rok szkolny 2008/09.Po Mszy ?w.uczestnicy uroczysto?ci udali si? do budynku Zespo?u Szkó? nr 2 im.Simona Bolivara w Milejowie, gdzie odby?a si? uroczysta akademia ropoczynaj?ca nowy rok szkolny.
W?ród zaproszonych go?ci znale?li si? ks.proboszcz Andrzej Ju?ko,Starosta Powiatu ??czy?skiego Adam Niwi?ski,Radna Powiatu ??czy?skiego i Sekretarz Gminy Milejów Krystyna Wi?niewska.W cz??ci oficjalnej dyrektor szko?y Dariusz Szafranek przedstawi? bie??ce dzia?ania realizowane przez szko?? oraz powita? w sposób szczególny uczniów klas piewszych, którzy rozpoczynaj? nauk? w murach szko?y o 66 letniej tradycji.Zaproszeni go?ci z?o?yli ?yczenia skierowane do ca?ej spo?eczno?ci szkolnej.W drugiej cz??ci m?odzie? z Liceum Ogolnokszta?c?cego pod kierunkiem Wioletty Stradomskiej przygotowa?a inscenizacj? po?wi?con? 69 rocznicy wybuchu II Wojny ?wiatowej.Nast?pnie m?odzie? uda?a si? do klas na pierwsze w nowym roku spotkania z wychowacami.

Zdj?cia z uroczysto?ci znajduj? si? w Galerii zdj??
Zobacz film z inauguracji
Zobacz film z cz??ci artystycznejDodał: Dyrektor   2008-09-01 16:12:17     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Plan lekcji ju? na stronie !!
Informujemy, ?e w zak?adce "Plan lekcji" umieszczony jest nowy plan lekcji dla klas ponadgimnazjalnych.


Dodał: Crees   2008-09-01 12:05:32     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Zmiana sposobu rejestracji
Dzi? zmieniony zosta? system rejestracji u?ytkowników na stronie. Po wype?nieniu formularza rejestracyjnego wys?any zostaje do u?ytkownika e-mail z linkiem potwierdzaj?cym rejestracj?. Dopiero po klikni?ciu w niego konto staje si? aktywne. W przeciwnym wypadku zalogowanie nie b?dzie mo?liwe.

Taki sposób jest mo?e troszk? bardziej uci??liwy ale pomo?e nam obroni? si? przed z?o?liwym BOT'ami rejestruj?cymi si? na stronie.


Dodał: Crees   2008-08-19 10:58:45     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wizyta studyjna w Cherconie
W dniach 12 - 19 lipca delegacja Zespo?u Szkó? nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie przebywa?a z wizyt? studyjn? w Chersonie i ?elaznym Porcie (Ukraina, obwód Cherson) przygotowuj?c dzia?ania dla realizacji projektu "Motyle nie znaj? granic ".


Dodał: Dyrektor   2008-07-23 07:19:55     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...   Idz do strony: <<123  ...  636465>>
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.079311