Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Serdecznie witamy !
DEKLARACJA_DOST?PNO?CIZako?czenie roku
Rekrutacja 2022
Numer rachunku rady rodziców
ikona facebookikona dziennik

   Idz do strony: <<123  ...  636465>>Archiwum
Gala X Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim
3 marca 2022 roku w bia?ostockim kinie Ton odby?a si? gala fina?owa X Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Na konkurs z ca?ego kraju wp?yn??o ponad 200 prac plastycznych oraz esejów autorstwa uczniów szkó? ?rednich. Kapitu?a konkursowa wy?oni?a 30 laureatów.
Konkurs odbywa? si? w dwóch kategoriach. Uczestnicy mogli przes?a? prac? konkursow? w jednej z nich:
- esej zwi?zany z tytu?em konkursu,
- praca plastyczna dotycz?ca Romana Dmowskiego w technice dowolnej.

Laureatk? w kategorii plastycznej zosta?a Patrycja Dados , uczennica klasy 4 TE.
Na gal? zaproszenie dosta? równie? ucze? klasy 3 TI – Filip Mazurkiewicz.
Serdecznie gratulujemy zwyci?zcom i ?yczymy dalszych sukcesów!
Dzi?kujemy Pani Wioletcie Chmiel za zaanga?owanie i propagowanie konkursu w?ród m?odzie?y naszej szko?y.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??.


Dodał: AL   2022-03-17 19:08:08     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...POMAGAMY UKRAINIE !
Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w charytatywnym turnieju pi?ki siatkowej, który odb?dzie si? 16 marca o godz. 11:30 na sali gimnastycznej.
Biletem wej?cia na turniej b?dzie ?ywno?? trwa?a (konserwy).
Zebrane dary przeznaczone b?d? na pomoc dla Ukrainy.


Dodał: AL   2022-03-15 09:17:35     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...ZAWODOWY STRZA? W 10!
Nauczyciele Zespo?u Szkó? Nr 2 w Milejowie od poniedzia?ku do pi?tku (7-11 marca) pe?ni? dy?ur telefoniczny do godz. 18.00, w czasie którego odpowiadaj? na pytania uczniów i rodziców Ósmoklasistów dotycz?ce naszej szko?y i oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023!
Zapraszamy!

W?A?CIWA SZKO?A W ZASI?GU R?KI!Dodał: AL   2022-03-09 20:05:08     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...NARODOWY DZIE? PAMI?CI ?O?NIERZY WYKL?TYCH
1 marca 2022 roku - Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych - nasi uczniowie i nauczyciele historii wzi?li udzia? w uroczysto?ciach religijno - patriotycznych w ??cznej i Witaniowie organizowanych przez Starostwo Powiatowe w ??cznej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??.


Dodał: mgajowia   2022-03-04 14:04:16     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...SOLIDARNI Z UKRAIN?!
Zespó? Szkó? Nr 2 w Milejowie przy??cza si? do akcji Starostwa Powiatowego w ??cznej i prowadzi zbiórk? produktów dla rodzin dzieci przebywaj?cych w internacie Zespo?u Szkó? Rolniczych w Kijanach oraz mieszka?ców Rejonu Stryjskiego.
Ka?dy z nas mo?e przekaza? produkty potrzebuj?cym.
Potrzebne produkty to m.in:
Artyku?y medyczne:
- komplet plastrów, ma?a butelka p?ynu do odka?ania (Octenisept), banda? elastyczny, maseczki jednorazowe
Artyku?y spo?ywcze:
- zupki typu gor?cy kubek, zupki tzw. chi?skie, zupki typu gor?cy kubek na s?odko, herbata, kawa, d?emy, puszki rybne, puszki mi?sne, chleb tostowy z d?ugim terminem spo?ycia
Artyku?y osobiste:
- szampon do w?osów, ?el, myd?o do mycia, pasta do z?bów, szczoteczki do z?bów, chusteczki, wilgotne chusteczki dla dzieci
Artyku?y pozosta?e:
- papier toaletowy, podpaski, pieluchy, mleko w proszku dla dzieci, woda mineralna
Ponadto zbierane s? m.in: koce termiczne, ?piwory, materace, nowe lub niezniszczone ubrania, zestawy kuchenne wielokrotnego u?ytku, zapa?ki, baterie, zabawki dla dzieci.
Zapraszamy od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7.00- 15.00 do naszej szko?y.

Nie b?d?my oboj?tni. Pomó?my potrzebuj?cym!


Dodał: AL   2022-02-28 18:21:17     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW
Informujemy, ?e dla uczniów i s?uchaczy, którzy z?o?yli deklaracje przyst?pienia do egzaminu maturalnego prowadzone b?d? konsultacje ( test sprawdzaj?cy poziom przygotowania do egzaminu maturalnego ) w dniach:
1 lutego 2022 roku o 9:00 – j?zyk polski
2 lutego 2022 roku o 9:00 – matematyka
3 lutego 2022 roku o 9:00 – j?zyk angielski.
Prosimy o zachowanie re?imu sanitarnego.Dodał: AL   2022-01-28 10:26:47     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...NAUKA ZDALNA OD 27 STYCZNIA 2022 ROKU
Informuj?, ?e od 27 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku zaj?cia edukacyjne odbywa? si? b?d? w formie zdalnej.
Zaj?cia realizowane b?d? poprzez platform? Teams zgodnie z tygodniowym rozk?adem zaj??.

Zaj?cia praktyczne dla uczniów Bran?owej Szko?y I stopnia realizowane s? bez zmian u pracodawców.

W województwie lubelskim w okresie 14 - 27 luty 20222 roku przypadaj? ferie zimowe - w tym okresie nie ma zaj?? edukacyjnych.Dodał: AL   2022-01-26 13:56:43     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...159. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Jak co roku Towarzystwo Przyjació? Milejowa patronowa?o uroczysto?ciom zwi?zanym z powstaniem styczniowym. W tym roku przypad?a 159. rocznica wybuchu tego powstania. Uczniowie Zespo?u Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara równie? uczestniczyli w obchodach, przypominaj?cych te wydarzenia. Uczniowie klas mundurowych IIILOp i IIILOg reprezentowali nasz? szko?? zarówno podczas Mszy ?wi?tej w Ko?ciele w Milejowie jak i przy kopcu powsta?ców styczniowych w Klarowie gdzie zosta?y z?o?one kwiaty, wspomniano uczestników powstania w apelu poleg?ych oraz od?piewano pie?ni patriotyczne.
Uroczysto?? ta jest kolejnym przyk?adem przypominania wa?nych w historii Polski wydarze? oraz krzewienia postaw patriotycznych w?ród m?odego pokolenia.
Na uroczysto?ciach nasz? szko?? reprezentowali uczniowie: Dagmara Chmiel, Aleksandra Pa?kowska, Julia Bodzak i Jakub Jaroszek oraz przedstawiciele grona pedagogicznego: Pani Wicedyrektor Agnieszka Lipińska, Pani Ewa Staniszewska-Pa?czyk, Pani Wioletta Chmiel i Ksiądz Krzysztof Kloc.Dodał: AL   2022-01-24 17:03:13     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...TERMINY ZJAZDÓW SZKÓ? DLA DOROS?YCH - II okres roku szkolnego 2021/2022
TERMINY ZJAZDÓW SZKÓ? DLA DOROS?YCH - II okres roku szkolnego 2021/2022

sobota 5 lutego 2022 niedziela 6 lutego 2022
sobota 12 lutego 2022 niedziela 13 lutego 2022
sobota 5 marca 2022 niedziela 6 marca 2022
sobota 19 marca 2022 niedziela 20 marca 2022
sobota 2 kwietnia 2022 niedziela 3 kwietnia 2022
sobota 9 kwietnia 2022 niedziela 10 kwietnia 2022
sobota 23 kwietnia 2022 niedziela 24 kwietnia 2022
sobota 7 maja 2022 niedziela 8 maja 2022
sobota 21 maja 2022 niedziela 22 maja 2022
sobota 4 czerwca 2022 niedziela 5 czerwca 2022
sobota 11 czerwca 2022 niedziela 12 czerwca 2022Dodał: AL   2022-01-19 12:41:12     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...WYPO?YCZALNIA SPRZ?TU SPECJALISTYCZNEGO
W siedzibie Specjalistycznego Centrum Wspieraj?cego Edukacj? W??czaj?c? dzia?aj?cego przy M?odzie?owym O?rodku Wychowawczym w Podg??bokiem mie?ci si? wypo?yczalnia sprz?tu specjalistycznego zakupionego w zwi?zku z zapotrzebowaniem zg?aszanym przez szko?y partnerskie.
Zapraszamy wszystkich ch?tnych do korzystania z zasobów wypo?yczalni.
Kontakt osobisty lub telefoniczny w siedzibie SCWEW w ka?dy wtorek w godzinach: 8.00 – 12.00 oraz pi?tek w godzinach 12. 00 – 16.00
Tel. (82) 5677609 lub pod adresem mailowym: scwew@op.plDodał: AL   2022-01-07 12:24:55     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...NAUKA ZDALNA OD 20 GRUDNIA 2021 DO 9 STYCZNIA 2022
Informujemy, ?e zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku nauka w szkole b?dzie prowadzona w formie zdalnej.

Zaj?cia indywidualne oraz zaj?cia rewalidacyjne prowadzone b?d? w tym okresie w formie zdalnej.
Na wniosek Rodziców zaj?cia rewalidacyjne mog? by? prowadzone w formie stacjonarnej.

Uczniowie Bran?owej Szko?y b?d?cy m?odocianymi pracownikami zaj?cia praktyczne u pracodawców odbywaj? bez zmian (w zak?adzie pracy).

Z uwagi na to, ?e w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkó? Nr2 w Milejowie dni: 3-5 stycznia 2022 roku oraz 7 stycznia 2022 roku zosta?y ustalone jako dni wolne od zaj?? edukacyjnych; w okresie 3-9 stycznia 2022 roku nie b?d? prowadzone zaj?cia dla uczniów.Dodał: AL   2021-12-16 12:38:43     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...40. ROCZNICA WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO
13 grudnia 2021 roku to 40. rocznica og?oszenia w Polsce stanu wojennego.

PAMI?TAMY!

Dzi?kuj? Pani Ewie Staniszewskiej - Pa?czyk za przygotowanie wraz z m?odzie?? apelu z tej okazji oraz okoliczno?ciowej gazetki.Dodał: AL   2021-12-13 20:12:52     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...KARTKA DLA OBRO?CÓW GRANIC
Nasza Szko?a wzi??a udzia? w akcji "Kartka dla Obro?ców Granic".
Opiekunem merytorycznym by?a Pani Monika Kociuba, nauczyciel plastyki a autorami prac - uczniowie klas: I Liceum Ogólnokszta?c?cego i I Technikum.
Dzi?kujemy!Dodał: AL   2021-12-09 20:57:11     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...MIKO?AJKOWY TURNIEJ PI?KI SIATKOWEJ
3 grudnia 2021 roku w naszej szkole odby? si? MIKO?AJKOWY TURNIEJ PI?KI SIATKOWEJ, w którym udzia? wzi?li reprezentanci Liceum Ogólnokszta?c?cego, Technikum i Bran?owej Szko?y. W rywalizacji zwyci??y?a dru?yna LO. Gratulujemy!
II i III miejsca zaj??y zespo?y Bran?owej Szko?y I Stopnia i Technikum.
Dzi?kujemy za wspóln? zabaw?!
Organizatorom, nauczycielom wychowania fizycznego, wyra?amy wdzi?czno?? za przygotowanie turnieju!
W czasie rywalizacji dru?yn zosta?a przeprowadzona zbiórka karmy dla psów i kotów na rzecz Stowarzyszenia MILEJ(ów) DLA ZWIERZ?T.
Wszystkim hojnym darczy?com bardzo dzi?kujemy!
Podzi?kowania nale?? si? Julii Bodzak i Aleksandrze Pa?kowskiej za to, ?e sumiennie czuwa?y nad zbiórk?.
Wyra?amy wdzi?czno?? organizatorem, zawodnikom i uczestnikom za wk?ad pracy i wysi?ek w?o?ony w organizacj? charytatywnego eventu.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??.Dodał: AL   2021-12-09 20:42:32     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...   Idz do strony: <<123  ...  636465>>
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.10401