Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Serdecznie witamy !
DEKLARACJA_DOST?PNO?CIZako?czenie roku
Rekrutacja 2022
Numer rachunku rady rodziców
ikona facebookikona dziennik

   Idz do strony: <<123  ...  636465>>Archiwum
DZIE? OTWARTY SZKO?Y
25 kwietnia 2022 roku w czasie OTWARTYCH DZWI Zespo?u Szkó? Nr2 uczniowie ósmych klas oraz ich rodzice mogli pozna? bogat? ofert? edukacyjn? naszej szko?y.

LICEUM OGÓLNOKSZTA?C?CE
• klasa mundurowa z rozszerzon? histori? i geografi?
• klasa ogólna z rozszerzon? biologi?, chemi? i j?zykiem angielskim
TECHNIKUM
• informatyczne ze specjalno?ci? informatyka ?ledcza
• ekonomiczne ze specjalno?ci? rachunkowo?? bankowa
• handlowe ze specjalno?ci? e-handel
BRAN?OWA SZKO?A I STOPNIA
• klasa wielozawodowa : cukiernik, kucharz, fryzjer, ?lusarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, murarz-tynkarz, piekarz, operator maszyn przemys?u spo?ywczego.

W czasie imprezy ósmoklasi?ci poznali ca?? gam? zaj?? sportowych oraz infrastruktur? sportow? si?owni? zewn?trzn? i wewn?trzn?, sal? gimnastyczn?. Emilka - zawodniczka klubu "Gwarek" ??czna i Daniel - zawodnik klubu P?omie? Minkowice uczniowie naszej szko?y zaprezentowali krótki pokazowy trening boksu. ?ucznicy Filip, Damian i Dawid popisali si? strzelaniem z ?uku do tarczy.
Ró?norodno?? i efektywno?? nauczania j?zyków obcych to zdecydowany atut naszej Szko?y. Angielski, francuski, niemiecki oraz rosyjski ale równie? ukrai?ski i bia?oruski króluj? w milejowskiej szkole! Uczniowie klas ósmych mieli mo?liwo?? sprawdzenia swoich j?zykowych umiej?tno?ci bior?c udzia? w konkursach i quizach w czasie Dnia Otwartego naszej szko?y.
Uczniowie Bran?owej Szko?y zaprezentowali zawody, w których kszta?c? si?, przygotowali równie? s?odkie niespodzianki dla m?odszych kolegów.
Podczas Dnia Otwartych Drzwi Technikum w Milejowie zaprezentowa?o swoj? interesuj?c? ofert? edukacyjn? w zawodach technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec. Uczniowie klas ósmych mogli spróbowa? swoich si? w ró?nych programach oraz skorzysta? ze sprz?tu niezb?dnego na zaj?ciach w Technikum Ekonomicznym. Uczniowie Technikum Handlowego uczyli ósmoklasistów jak obs?ugiwa? kasy fiskalne. Przedstawiono nowy sprz?t o warto?ci kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych, który pozyskano dla uczniów Technikum Informatycznego.

W Dniu Otwartym Szko?y wzi?? udzia? Pan Krzysztof Niewiadomski, Starosta Powiatu ??czy?skiego a tak?e Pan Andrzej Dyczewski reprezentuj?cy Wojska Obrony Terytorialnej, Pan Artur Szybiak i Pan Dawid Foltyn z Combat Alert. Go?cili?my równie? przedstawicieli OHP i SCWEW. Wyrazy wdzi?czno?ci kierujemy do Pana Marka Szeremety za poprowadzenie treningu bokserskiego!
Bardzo dzi?kujemy za s?odkie przysmaki i pieczywo z piekarni i cukierni GRELA z Me?gwi oraz ZPOW Dawtona Milejów za musy i soki!
Uczniom klas ósmych dzi?kujemy za przybycie i zapraszamy do naszej szko?y w nadchodz?cym roku szkolnym – W?A?CIWA SZKO?A W ZASI?GU R?KI !

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??!


Dodał: AL   2022-05-01 21:44:01     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...D?BY KATY?SKIE – ?A?CUCH PAMI?CI KOLEJNYCH POKOLE?
13 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00 w Zespole Szkó? Nr 2 w Milejowie w Dniu Pami?ci Ofiar Zbrodni Katy?skiej odby? si? Apel Pami?ci przy d?bie upami?tniaj?cym p?k Eugeniusza Kukulskiego, zamordowanego przez sowietów w Katyniu.
W uroczysto?ci wzi??a udzia? Pani Agnieszka Lipi?ska, wicedyrektor szko?y oraz nauczyciele, pracownicy i uczniowie ZS Nr 2 w Milejowie.
Dzi?kujemy Pani Ewie Staniszewskiej-Pa?czyk i Pani Wioletcie Chmiel za przygotowanie uroczysto?ci.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??.
Fot: Pan Dariusz SzczepanikDodał: AL   2022-04-13 22:13:31     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...UROCZYSTY APEL WIELKANOCNY
12 kwietnia 2022 roku spo?eczno?? szkolna Zespo?u Szkó? Nr 2 w Milejowie spotka?a si? na uroczystym apelu wielkanocnym. Uroczysto?? przygotowana przez Pani? El?biet? Kurzemp? oraz Ks. Krzysztofa Kloca wraz z uczniami Liceum Ogólnokszta?c?cego, Technikum oraz Bran?owej Szko?y przybli?y?a tajemnic? Zmartwychwstania Pa?skiego.
Pani Dyrektor Magdalena Gajowiak oraz obecny na uroczysto?ci Pan Micha? Pelczarski - Wicestarosta ??czy?ski z?o?yli ?yczenia ?wi?teczne.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??.
Fot: Pan Dariusz SzczepanikDodał: AL   2022-04-13 22:05:46     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Z MILEJOWA DO WASZYNGTONU
8 kwietnia 2022 roku Pan Wiktor Zieli?ski, odpowiadaj?c na nasze zaproszenie, przedstawi? uczniom Liceum Ogólnokszta?c?cego i Technikum niezwykle interesuj?c? prezentacj? "Z Milejowa do Waszyngtonu. Jak wykorzystywa? fajne okazje i jak nauka mo?e pomóc w ich osi?ganiu".
Pan Wiktor Zieli?ski jest mieszka?cem Milejowa, studiowa? w SGH w Warszawie i odbywa? sta? w Waszyngtonie.
Bardzo dzi?kujemy za spotkanie i ?yczymy Panu Wiktorowi wielu sukcesów!
Mamy nadziej?, ?e wykorzystamy tak cenne rady w niedalekiej przysz?o?ci!Dodał: AL   2022-04-13 21:45:18     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...SZKOLENIE Z COMBAT ALERT
W kwietniowy weekend na terenie naszej szko?y mia?o miejsce szkolenie proobronne dla cz?onków oddzia?u Combat Alert oraz osób cywilnych, z zakresu walki w terenie zurbanizowanym.
W pierwszym dniu (sobota) odbywa?a si? cz??? teoretyczna, na której przedstawione zosta?y podstawy dzia?ania w terenie zurbanizowanym (podej?cie do budynku, dzia?ania w budynku, przygotowanie zasadzki w terenie zurbanizowanym). Przeprowadzono symulacj? dzia?a? na stole plastycznym, przygotowanym przez kursantów. W drugim dniu szkolenia (niedziela) prowadzone by?y ?wiczenia praktyczne (opanowanie terenu, podej?cie do budynku, wej?cie do budynku, opanowanie i zabezpieczenie pomieszcze?.

Dzi?kujemy Combat Alert za szkolenie!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??.


Dodał: AL   2022-04-13 21:40:54     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...„KRAJE FRANCUSKOJ?ZYCZNE NA ?WIECIE”
Trzy uczennice naszego Liceum Ogólnokszta?c?cego: Dagmara Chmiel, Agnieszka Grela oraz Klaudia Wójcik, pod opiek? pani Agaty Barbachowskiej, wzi??y udzia? w X ju? edycji konkursu "Kraje francuskoj?zyczne na ?wiecie" organizowanym przez III LO w Lublinie.
Serdecznie gratulujemy wiedzy o frankofonii oraz ?yczymy dalszych sukcesów!
Felicitations!Dodał: AL   2022-04-09 15:49:49     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...LEKCJA HISTORII W IZBIE PAMI?CI ?OLNIERZY NIEZ?OMNYCH
6 kwietnia 2022 roku uczennice Zespo?u Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie wraz nauczycielk? historii Ew? Staniszewsk? – Pa?czyk odwiedzi?y Izb? Pami?ci ?o?nierzy Niez?omnych w Witaniowie.
Uczennice wys?ucha?y wyk?adu na temat dzia?alno?ci kap. Zdzis?awa Bro?skiego "Uskoka", a tak?e obejrza?y wystaw? sk?adaj?c? si? z reprodukcji archiwalnych fotografii i dokumentów dotycz?cych ?o?nierzy podziemia niepodleg?o?ciowego z terenu powiatu ??czy?skiego, ich niez?omnej walki i tragicznego losu.
Lekcja historii w Witaniowie pozwoli?a bli?ej pozna? histori? naszej "ma?ej ojczyzny".


Dodał: AL   2022-04-07 08:53:42     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...GALA WR?CZENIA DYPLOMÓW STYPENDYSTOM
5 kwietnia 2022 roku Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka wraz z Kuratorem O?wiaty w Lublinie Pani? Teres? Misiuk wr?czyli okoliczno?ciowe dyplomy stypendystom prezesa Rady Ministrów.
Gratulujemy naszym stypendystom - Zuzannie Pikul, Damianowi Grabowieckiemu i Dawidowi Michalskiemu i ?yczymy dalszych sukcesów!Dodał: AL   2022-04-07 08:47:47     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Komitet organizacyjny Specjalistycznego Centrum Wspieraj?cego Edukacj? W??czaj?c?
w M?odzie?owym O?rodku Wychowawczym w Podg??bokiem informuje o organizowaniu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: ,,Edukacja w??czaj?ca w obszarze funkcjonowania spo?ecznego uczniów”, która odb?dzie si? dnia 28 marca 2022r., w godz. 09.00- 16.00. B?dzie mia?a charakter otwarty oraz form? hybrydow?. Miejsce spotkania: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w ??cznej. Przeznaczona jest dla spo?eczno?ci lokalnej, w tym dla KO, JST, szkó? i przedszkoli ogólnodost?pnych dzia?aj?cych w naszym rejonie oraz wszystkich osób zainteresowanych edukacj? w??czaj?c?.

Celem sympozjum jest upowszechnienie edukacji w??czaj?cej i dobrych praktyk w tym zakresie.

Konferencja organizowana jest w ramach Projektu Grantowego: „Pilota?owe wdro?enie modelu Specjalistycznych Centrów Wspieraj?cych Edukacj? W??czaj?c? (SCWEW)” II O? Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Dzia?anie 2.10 Wysoka jako?? systemu o?wiaty, którego beneficjentem jest Powiat ??czy?ski – M?odzie?owy O?rodek Wychowawczy w Podg??bokiem.

Wi?cej informacji pod linkiem


Dodał: mgajowia   2022-03-26 09:05:25     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...INTEGRACJA KLASY I TECHNIKUM
Uczniowie klasy 1 Technikum Informatycznego w Milejowie w akcji!

Dzi?kujemy Pani Maryli Dziki i Pani Anecie Krawczyk - Sowie za opiek? nad m?odzie??.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??.Dodał: AL   2022-03-23 18:34:33     Komentarze(0)    Czytaj wiecej..."POMAGAMY UKRAINIE" – TURNIEJ PI?KI SIATKOWEJ
16 marca 2022 roku odby? si? turniej pi?ki siatkowej zorganizowany przez Samorz?d Uczniowski naszej szko?y.
Dzi?kujemy nauczycielom wychowania fizycznego i uczniom naszej szko?y za organizacj? wydarzenia, wspania?? gr? oraz zbiórk? ?ywno?ci trwa?ej dla potrzebuj?cych z Ukrainy.

Zdj. Dawid Michalski i Wiktoria Hac
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??.Dodał: AL   2022-03-23 18:23:55     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...14 MARCA - SZKOLNY DZIE? LICZBY PI
14 marca to MI?DZYNARODOWY DZIE? LICZBY PI a marzec to miesi?c matematyki.

Z tej okazji organizowane by?y matematyczne konkursy i quizy, mi?dzy innymi "Matematyczny 1 z 10".

Uczniom - zwyci?zcom konkursów - gratulujemy i ?yczymy wielu sukcesów!Dodał: AL   2022-03-22 18:39:33     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...SZKOLENIE PROOBRONNE Z COMBAT ALERT
W sobot? 12 marca 2022 roku instruktorzy dru?yny Combat Alert przeprowadzili na terenie Zespó? Szkó? Nr 2 szkolenie dla osób cywilnych – mieszka?ców Milejowa i okolic.

Podstawowymi panelami edukacyjnymi szkolenia by?y:
1. Podstawy strzelecki, budowa broni – praktyczne ?wiczenia z wykorzystaniem broni deko, replik ASG, „gumika?achów”.
2. Medycyna – improwizowane opaski uciskowe, improwizowany sposób zabezpieczenia ran penetracyjnych klatki piersiowej, zabezpieczenia oparze?, ?wiczenia praktyczne.
3. Podstawy rozpoznania.
4. Zasady obrony przed broni? masowego ra?enia – budowa masek p. gaz., ?wiczenia praktyczne.

Dzi?kujemy Combat Alert za organizacj? szkolenia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? na naszym fb : https://www.facebook.com/Milejow2020


Dodał: AL   2022-03-22 18:14:35     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WKU i WOT
W ramach promocji s?u?by wojskowej w dniu 11 marca 2022 roku w Zespole Szkó? nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie odby?o si? spotkanie z uczniami klas mundurowych i maturalnych z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupe?nie? w Lublinie oraz ?o?nierzem Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tematem spotkania by?y ochotnicze formy s?u?by wojskowej. Przedstawiciele WKU w Lublinie przedstawili rodzaje i mo?liwo?ci s?u?by wojskowej ze szczególnym podkre?leniem rekrutacji w ramach s?u?by kandydackiej do Akademii i Szkó? Podoficerskich.

?o?nierz z 2 LBOT przedstawi? warunki s?u?by i rozwój w terytorialnej s?u?bie wojskowej. Ponadto omówi? zakres dzia?ania WOT w ?rodowisku lokalnym.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??.Dodał: AL   2022-03-21 19:31:43     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...   Idz do strony: <<123  ...  636465>>
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.078507